Winkelwagen
Checkout Secure
Gratis verzending. Gratis proefrit mogelijk

Klantenservice:

(085) 050 8090

Ma t/m Vr 18:00 - 21:00

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Super E-steps

Versie 2.1 zoals gepubliceerd op de website op 1 augustus 2022

PDF-bestand 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes, orders, opdrachtbevestigingen, (rechts)handelingen, transacties en gesloten en te sluiten overeenkomsten - met betrekking tot de levering van producten - tussen de Afnemer of Consument en de Leverancier, zijnde Super E-Steps.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, wordt in deze algemene voorwaarden onder ‘schriftelijk’ tevens verstaan: per e-mail.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is deze naast de algemene voorwaarden van toepassing. Bij eventuele tegenstrijdigheid, gaan de algemene voorwaarden voor.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument die via de webshop producten heeft gekocht gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, waar over consument gesproken wordt, wordt tevens een afnemer bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Super E-steps in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  


Artikel 3 - Het aanbod

 1. Het aanbod geldt ten hoogste voor veertien (14) dagen, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Super E-steps is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Super E-steps niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Wijzigingen en voorbehouden bij de acceptatie ten opzichte van het aanbod binden Super E-steps niet tenzij zij daarmee uitdrukkelijk instemt.


Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de aanvaarding door de consument is bevestigd door Super E-steps.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Super E-steps onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Super E-steps is bevestigd, is Super E-steps nog niet gebonden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Super E-steps passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Super E-steps daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Indien Super E-steps goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 5 - Bedenktijd

 1. Bij de aankoop van producten via de webshop heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Super E-steps bekendgemaakte vertegenwoordiger. Afnemers hebben geen recht op de bedenktijd.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Super E-steps retourneren, conform de door Super E-steps verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Super E-steps. De consument dient na ontvangst van de instructies, het product binnen 14 dagen retour te sturen. Bij een discussie over tijdige verzending dient de consument te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Bij ontvangst van het retour heeft Super E-steps een termijn van 14 dagen om het aankoopbedrag terug te betalen.


Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van de bedenktijd, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Super E-steps dit bedrag binnen een termijn van 14 dagen terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Super E-steps. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij partijen een andere betaalmethode afspreken.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 


Artikel 7 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Super E-steps producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Super E-steps geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Super E-steps niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 8 - Betaling

 1. De door de Leverancier opgegeven prijzen zijn in euro’s. De prijs is inclusief btw en de verpakking van de zaken.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, is de betalingstermijn veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Afnemer van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Super E-steps te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft Super E-steps het recht om alle kosten die Super E-steps moet maken ter voldoening van de vordering in en buiten rechte in rekening te brengen aan de consument. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende staffel uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 250,- per vordering.
 5. Lid 4 is tevens van toepassing voor de wanbetaling van een consument, echter geldt dan dat Super E-steps de kosten pas in rekening zal brengen na een eerste aanmaning, met inachtneming van een termijn van 14 dagen.


Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 2. De leveringstermijnen van Super E-steps zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft de consument derhalve geen recht op ontbinding of vergoeding op welke grond dan ook.
 3. De wijze waarop de producten verpakt worden, wordt door Super E-steps bepaald.
 4. Retourzendingen zijn niet toegestaan, tenzij de Leverancier voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven voor de desbetreffende retourzending.
 5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Super E-steps zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Super E-steps tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Super E-steps bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De consument zorgt ervoor dat het product alleen gebruikt wordt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften. De consument vrijwaart Super E-steps voor de eventuele kosten, in de gevallen waarin de consument niet voldoet aan de toepasselijke wettelijke voorschriften.
 2. Super E-steps staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Super E-steps garandeert dat de producten geschikt zijn voor normaal gebruik. De garantie voor het product geldt voor een periode van één (1) jaar. Ten aanzien van batterijen of opladers geldt een garantieperiode van zes (6) maanden.
 3. Verbruiksonderdelen (banden, remsets) dienen zelf vervangen en aangeschaft te worden door de consument bij beschadiging tijdens het gebruik. Uitgezonderd bij beschadiging voor ontvangst van het product. 
 4. Gebreken die het gevolg zijn van afwijkend gebruik of van andere incidenten of factoren welke te wijten zijn aan de consument of voor diens rekening en risico komen, vallen niet onder deze garantie.
 5. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen zo spoedig mogelijk na levering aan Super E-steps schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 6. Super E-steps is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 7. De garantie geldt alleen voor de eerste koper van het product en is niet overdraagbaar aan anderen. 
 8. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De consument de geleverde producten overdraagt aan een ander.
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Super E-steps en/of op de verpakking staan.

 

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de consument niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Super E-steps uit hoofde van de overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomsten, of daaraan voorafgaande overeenkomsten heeft voldaan, behoudt Super E-steps zich de eigendom van de geleverde zaken voor. De eigendom van alle geleverde zaken gaat op de consument over, zodra de consument aan al zijn verplichtingen jegens de Leverancier heeft voldaan.
 2. De consument zal te allen tijde medewerking verlenen aan de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud van de Leverancier, waaronder het verlenen van toegang tot vestiging(en), gebouw(en) of locatie(s) van de consument, ter terugneming van de geleverde zaken door Super E-steps.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, van Super E-steps jegens de consument is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat door Super E-steps aan de consument in de zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht, met een maximum van € 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.
 2. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, boetes van derde partijen, verlies van gegevens/data, schade door gehackte applicaties of (computer)systemen en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop.
 3. Vergoedingen gebaseerd op de garantieverplichtingen zijn tevens aan de beperkingen van lid 1 en 2 onderworpen.
 4. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Super E-steps of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. De consument is zelf aansprakelijk voor eventuele boetes, voorwaardelijke boetes, waarschuwingsboetes, vergoedingen en andere kosten die de autoriteiten de overheid of andere instanties aan de consument wegens (wettelijke) overtredingen of wegens schending van (wettelijke) verplichtingen in rekening brengt.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Super E-steps, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Super E-steps ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Super E-steps binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht schort de verplichtingen van de consument niet op, tenzij Super E-steps schriftelijk anders aangeeft.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Super E-steps, zal Super E-steps naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 
 5. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).


Artikel 14 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Super E-steps en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant, tenzij er dwingendrechtelijke competentieregels van toepassing zijn.

PDF-bestand 

Toegevoegd aan winkelwagen!
Gratis verzending   14 Dagen Bedenktijd Gratis proefrit mogelijk Free shipping when you order over XX You Have Qualified for Free Shipping BLACK FRIDAY DEALS: TOT €200 KORTING Free Shipping For Over $x to Gratis verzending. Gratis proefrit mogelijk You Have Achieved Free Shipping Gratis verzending bij bestelling van meer dan 100 Nu gratis verzending!
nl